شخصی

ورزشی

چراغ سبز فدراسيون به منشوري ها با راي كميته استيناف؛ 

پسران بد، خوشبخت شدند

همان طور كه انتظار مي رفت، كميته استيناف حكم محروميت 2 بازيكن خاطي پرسپوليس را تغيير داد و با كاهش 20 ماهه مدت محروميت اين 2 بازيكن بار ديگر نشان داد كه هميشه چراغ سبز براي متخلفان وجود دارد و راه براي هر خطايي باز است چرا كه هيچ رايي محكوم به اجرا نمي باشد و كميته استيناف در تغيير دادن آراي كميته انضباطي دستي ماهر دارد.